No.4964模特李雅柔182CM大理旅拍白色轻透吊裙配白丝袜迷人诱惑写真[59P]_李雅柔_秀人网

No.4964模特李雅柔182CM大理旅拍白色轻透吊裙配白丝袜迷人诱惑写真[59P]_李雅柔_秀人网

 凡人饮食,原该化精而不化痰,今既化为精,如何有湿气入之?不知多痰之人,饮食虽化为精,而湿多难化,遂乘精气入肾之时,亦同群共入,正以遍身俱是痰气,肾欲避湿而不能也。彼五脏之皆传者,乃自伤于肾,由肾而传心,心而肺,肺而肝,肝而次于脾耳。

肺既无内水以润肾,乃索外水以济之。况又有滑利澹渗之味以通其水,则心气自交于肾,肾气自交于膀胱,气化易于出水,岂尚有不通之苦哉。

遂得下润于膀胱,而膀胱仍不受也,乃自流于阴器而出矣。不知人为鬼魅所侵,不惟阳气消亡,而阴精亦必暗耗,加入山药之补阴者,补真阴之精,非补邪阴之水也。

此方用车前以利水,用黄连以清热,用浓朴以厘清浊,余则止秽去滞,调和于邪正之间,以解纷争也。世人认八味丸为补阳之药,然仍于水中补火,是补阳而兼补阴之药也。

夫心喜燥不喜湿,然过于燥,则未免易其性以喜湿矣。一剂身热解,二剂咳嗽除,三剂全愈。

治法必须补心经之衰,泻心包之火,则梦遗可断,而自遗亦可止也。若肝木自旺,则少阳之邪何敢深入,今因肝木之虚,邪遂乘机突入矣。

Leave a Reply