afpm1-av

afpm1-av

一剂即止利,而寒此方专解半表半里之邪,而又能分消水湿之气,既不入阴而复善出阳,故取效独捷耳。此方皆是补肝、补心之药,而用之甚奇者,全在龙齿。

一剂而风散,二剂而身凉。以熟地大滋其肾水,以麦冬大安其肺金,加芍药、柴胡、甘草以舒其肝胆之气,使其不来克脾胃之土,则脾胃之气易于升腾,上使救肺,而下可救肾,且邪亦易散,实有鬼神不测之妙也。

盖火邪上冲耳窍之内,如有物塞之状,故此等之病,必须速治,否则成聋而难治矣。于是涌于头而作晕,涌于口眼而为斜。

 一剂得大便,而气不脱即生,否则死矣。夫直中阴经,原无身热之症,兹何以身热耶?

 倘误以为中风也,而妄加入麻黄、羌活等药,愈祛风而愈动其火矣。 实火可用寒凉以直治,而虚火断不可用寒凉以增其怒也。

然而风湿既已搏结于一身,但去补气而不去祛风利湿,亦非救误之道也。登高而呼者,火腾于上以呼救援也;弃衣而走者,憎衣之添热也;见水而投者,喜水之克火也。

Leave a Reply